30

اولویتهای عمرانی روستا


اولويتهاي کوتاه مدت (5 ساله اول طرح هادي)

1) تعريض و اصلاح معبر بين شهري و معابر درجه يک روستا با توجه به طرح پيشنهادي
2) آماده سازي زمين ورزشي و توسعه و تجهيز آن
3) افزايش سطح کاربري فرهنگي (کتابخانه عمومي) در سطح روستا


اولويتهاي ميان مدت (5 ساله دوم طرح هادي)

1- تعريض و اصلاح معابر درجه دو روستا بر اساس طرح پيشنهادي
2- احداث فضاهاي سبز عمومي
3-انجام پروژه هاي اقتصادي مورد نظر
4- توسعه مسکوني در اراضي پيش بيني شده طرح