30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

استقرار فضايي روستاي جوشان در جوار پادگانه هاي آبرفتي زاينده رود؛ شرايط آب و هواي نسبتا مساعد، منابع آب فراوان و خاک حاصلخيز بستر ساز رونق فزاينده آن شده است. ساختار محيطي روستاي «جوشان» با اقليمي نيمه بياباني سرد و توپوگرافي دشتي استقرار يافته است که داراي بافت کالبدي ارگانيک متاُثر از طبيعت و فرهنگ مردم محلي ميباشد. بر اساس ايستگاه سينوپتيک پل کله، بطور کلي تيپ اقليمي منطقه در زمره اقليم نيمه بياباني سرد قرار مي گيرد که داراي زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد.