30

فرصت های سرمایه گذاری

پروژه هاي پيشنهادي بخش کشاورزي:

۱ -تبديل کشت سنتي به کشت مکانيزه بوسيله پمپاژ آب از رودخانه زاينده رود
۲ -مکانيزه کردن کشاورزي و استفاده از بذر اصالح شده.
۳ -توسعة عمفيات زهکشي و يا احداث کانااهاي آبياري و تسطيح خاک.
۴ -توسعة باغداري خصوصاً گردوکاري با توجه به ويژگيهاي طبيعي روستا.
۵ -قرق مراتع براي جفوگيري از تخريب و رراي بيش از حد دام در مراتع.
۶ -ايجاد واحدهاي دامداري متمرکز و نيمه صنعتي با توجه به اينکه معيشت غااب ساکنين اوايه روستا بر پايه دامداري بوده است.
۷-احداث استخرهاي پرورش ماهي به دايل وجود رشمه هاي پرآب در روستا.

پروژه هاي پيشنهادي بخش صنعت:

۱- ايجاد صنايع تبديلي به واسطه دارا بودن محصول گندم، گياهان زينتي و درماني در منطقه
۲- بالا بردن سطح کيفي محصوالت صنايع دستي خصوصاً قالي بافي با توجه به استعداد زنان منطقه در اين زمينه.
۳- ارائه تسهيلات بانکي به شاغلين و توليد کنندگان صنايع دستي براي خريد مواد اوليه.
۴- توسعه کارگاه جوشکاري و تعميرگاه براي جذب نيروي کار از روستاهاي همجوار

 پروژه هاي پيشنهادي بخش خدمات:

۱- ايجاد و توسعه مراکز خدماتي و تجاري در امتداد راه بين شهري
۲- استفاده از قابليتهاي طبيعي منطقه براي جذب توريست از شهرهاي اطراف و احداث تفرجگاههاي تابستان