30

مراکز بهداشتی و درمانی

 

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
  مرکز بهداشتی درمانی      
         
         

 

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ...
1-


2-


3-


ساعات کار :


روزهای :


نام مدیر:

راههای تماس