30

مراکز اداری

روستای جوشان دارای یک ساختمان اداری با کاربری دهیاری،می باشد.

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  دفتر دهیاری