30

مراکز آموزشی دولتی

روستای جوشان فاقد واحد آموزشی دبستان و راهنمایی دخترانه نمی باشد و روستاییان بایستی به روستای هراتمه مراجعه کنند. خود روستا دارای یک واحد مدرسه راهنمایی پسرانه مي باشند اما اين دو روستا در مقطع دبيرستان و هنرستان فاقد واحد آموزشي مي باشند که دانش آموزان اين دو مقطع جهت آموزش به روستاي فخرآباد مراجعه مي کنند. برخي روستاهاي پيرامون نظير فخرآباد، احمدآباد وزودان به اين روستا مراجعه ميکنند تا از واحد آموزشي ابتدايي و راهنمايي بهره ببرند.

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  مدرسه ابتدایی دخترانه      
  دبستان پسرانه      
  راهنمایی