30

شهدای روستا

این روستا ۴ شهید و ۴جانباز و یك آزاده تاریخ حماسی انقلابتقدیم ایران عزیز نموده است.